GDPR og Personoplysninger

 

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger.

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13* skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger fra dig.

 

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os

Bandagist Jan Nielsen A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontakt oplysninger nedenfor:

 

Bandagist Jan Nielsen A/S

Frederiksborggade 23

1360 København K

CVR-nr.: 14238506

 Telefon: 33118557

Mail: gdpr@bjn.dk

 

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

  • På e-mail: gdpr@bjn.dk
  • På telefon: 33118557
  • Ved brev: Databeskyttelsesrådgiver,

Bandagist Jan Nielsen A/S Frederiksborggade 23, 1360 København K

 

 

Kategorier af oplysninger, der behandles

For at kunne kontakte og identificere dig, behandler vi en række personoplysninger om dig:

Almindelige persondata:  Navn, adresse, telefonnummer og e-mail

Særligt regulerede personoplysninger:  CPR-nummer

Følsomme persondata:  Helbredsoplysninger

 

Formålet med databehandling

Formål med behandlingen af persondata er at kunne yde dig den bedst mulige behandling. I forbindelse med fremstilling og levering af kropsbårne hjælpemidler, har vi hos Bandagist Jan Nielsen A/S brug for at kende til dine helbredsoplysninger, for at kunne fremstille og tilpasse det bedst mulige hjælpemiddel til at afhjælpe din funktionsnedsættelse.

Dine persondata behandles sikkert, og helbredsoplysninger behandles i henhold til: “Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler”.

Udveksling af relevante helbredsoplysninger er ofte afgørende for en vellykket behandling og et sammenhængende forløb. Oplysninger må kun indhentes og videregives i det omfang det er nødvendigt.

Vi behandler personoplysninger til følgende formål:

  • Overholde vores forpligtelse i henhold til gældende lovgivning, herunder relevant sundhedsretlig lovgivning, herunder journalføringspligten.
  • Vores undersøgelse og hjælpemiddelproduktion
  • Udarbejdelse af ansøgning
  • Kommunikation med bevilgende myndigheder
  • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger og sygehuse
  • Afregning/fakturering

 

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt og til ovennævnte formål.  Manglende personoplysningerne vil kunne medføre, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge dig eller afhjælpe din funktionsnedsættelse.

Oplysninger fra andre

Somme tider modtager vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller henvisende læge. Det kan f.eks. være røntgenbilleder, henvisninger og journaludskrifter. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik. 

 

Lovgrundlag

De følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 litra (c).

Vi er forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af Autorisationsloven, Bekendtgørelsen om sundhedspersoners journaler (Journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10 samt Sundhedslovens kap. 9.

 

Behandlingen af personoplysninger kræves for at vi hos Bandagist Jan Nielsen A/S kan opfylde vores kontraktmæssige forpligtelser i forhold til den offentlige myndighed, der bevilger hjælpemidler, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 litra (c).

 

Videregivelse af personoplysninger

Der videregives personoplysninger som led i behandling af dig til:

Sygehuse, Andet sundhedsfaglig personale, Kommuner, Jobcenter, Forsikringsselskaber og Samarbejdspartnere

Hvis hjælpemidlet er bevilget af en offentlig myndighed, er vi forpligtet til at videregive en række almindelige personoplysninger til den bevilgende myndighed, f.eks. navn, adresse, telefonnummer mm.

Særligt regulerede personoplysninger som CPR-nummer videregives som led i den løbende kommunikation om behandling med sundhedspersoner (herunder speciallæger, praktiserende læger og fysioterapeuter) og offentlige myndigheder.

Der videregives følsomme personoplysninger til sundhedspersoner (herunder speciallæger, praktiserende læger og fysioterapeuter) og offentlige myndigheder i forbindelse med din behandling.

I forbindelse med fremstillingen af hjælpemiddel videregives desuden følsomme personoplysninger i form af diverse opmålingsdata til vores samarbejdspartnere.

Det kræver dit samtykke for at vi videregiver eller modtager oplysninger fra din læge og andet sundhedsfagligt personale, ligeledes at vi på dine vegne fremsender ansøgning til bevilligende myndighed.

Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregives efter reglerne i Sundhedsloven.

 

 

Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket.

Vælger du at trække samtykket tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af det tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen, og har derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 

 

Opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer persondata, herunder målskemaer og helbredsoplysninger, så længe vi har et begrundet behov for at opbevare disse oplysninger. Det er vigtigt for klinikeren at have kendskab til din historik og evt. sygehistorie, for at kunne behandle dig bedst muligt.

I henhold til Det medicinske Direktiv skal oplysninger (herunder patienterklæring, målskema, produktspecifikke oplysninger samt sagsoplysninger) om fremstilling af specialfremstillede kropsbårne hjælpemidler, opbevares i min. 10 kalenderår efter seneste tilførsel af oplysninger. Opbevaringen skal ske for at sikre bl.a. sporbarhed ved f.eks. fejl på produktet, der kan forvolde brugeren skade.

I henhold til Journalføringspligten ( BEK nr. 1307 af 17/11/2023 §35) opbevares journaloplysninger i 10 kalenderår efter seneste tilførsel til journalen.

Der kan opstå tilfælde, hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet. 

I henhold til regnskabslovgivningen opbevares bevillingsoplysninger, som danner grundlag for fakturaen, samt fakturaoplysninger min. 5 kalenderår plus løbende år fra faktureringsdato.

 

Oplysninger om dig bliver ajourført i vores portal, når du henvender sig til os.

Ansvarlig for ajourføring er medarbejdere med daglig kundekontakt på klinik.

 

Kundens rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

Ønsker du ikke at Bandagist Jan Nielsen A/S skal behandle dine personoplysninger eller ønsker, at vi skal begrænse behandlingen, kan anmodningen sendes til gdpr@bjn.dk .

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet

 

 

* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF. Af artikel 14, stk. 1, fremgår det, at den dataansvarlige skal give den registrerede en række oplysninger, når personoplysninger ikke indsamles hos den registrerede.

Don't have access?
Call for your free login credentials.
33118557
All fields are required.


forgot password?


Please check your email for your authorization code.